Katalogs
Katalogs
0.00 EUR
AUTORIZĀCIJA

Garantija

Visām precēm interneta veikalā AGAVA.LV tiek nodrošināta garantija saskaņā ar konkrētās preces ražotāja garantijas un apkopes noteikumiem un saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=23309

Noteiktais garantijas laiks, kā to nosaka preces ražotājs, dažādām precēm var atšķirties, tāpēc informāciju par garantijas laiku meklējiet preces lietotāja instrukcijā un garantijas dokumentā vai jautājiet klientu konsultantam. Garantijas laiks privātpersonām ir līdz 2 gadiem, juridiskām personām garantijas laiks ir līdz 1 gadam.

Saņemot preci Jūs saņemsiet ražotāja vai izplatītāja garantijas dokumentu, kā arī preces pirkumu apliecinošu dokumentu (kases čeku vai pavadzīmi).

Lai izvairītos no pārpratumiem un nesaskaņām, lūdzam kārtīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, kā arī pārliecināties, par garantijas dokumentā norādītās informācijas atbilstību. Garantijas dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā skaidri un precīzi norādīts: preces nosaukums un modelis, pirkuma datums, pārdevēja zīmogs, pircēja un pārdevēja paraksts, kā arī pirkumu apliecinošs dokuments.

Garantijas dokumentā aizliegts veikt jebkāda veida izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt norādīto informāciju. Šādā gadījumā garantijas talons tiks atzīts par nederīgu.

Preces garantija neattiecas uz papildus aprīkojumu, izejmateriāliem, aksesuāriem, barošanas elementiem un aprīkojumu ar ierobežotiem lietošanas resursiem.

Ja garantijas laikā rodas pretenzijas sakarā ar iegādātās preces kvalitāti, lūdzam preci kopā ar garantijas dokumentu un pirkumu apliecinošu dokumentu vērsties pie garantijas dokumentā norādītā garantijas nodrošinātāja, vai interneta veikala AGAVA.LV klientu apkalpošanas centrā Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, LV-1010, tālr: 67333313, 29416905, e-pasts: veikals@lotoss.lv

Darba dienās no 10:00 līdz 17:00

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums.

Patērētāja atteikuma tiesības:
Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atdot
interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes
un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

1. Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzam Jūs sazināties ar SIA “Lotoss-IMS” elektroniski info@lotoss.lv vai telefoniski +371 67 892941 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00), norādot pasūtījuma numuru un datumu.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzam aizpildīt un parakstīt atteikuma veidlapu, pievienot pirkuma apliecinoša dokumenta kopiju un (izvēloties ērtāko veidu):Veidlapu lejupielādēt šeit: http://www.lotoss.lv/data/Image/Atteikuma.doc
- nosūtīt uz e-pastu info@lotoss.lv;
- nosūtīt pa pastu SIA “Lotoss-IMS”, Rīga, Krūzes iela 2b, LV1046;
- iesniegt SIA “Lotoss-IMS” veikalā kopā ar atgriežamo preci.
3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, - 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža kad prece tika nodota Patērētājam vai trešai personai, kas nav pārvadātājs, bet kuru Patērētājs bija norādījis kā preces saņēmēju.
4. Ja Jūs atteiksieties no pirkuma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no pirkuma.
5. Preces atpakaļnosūtīšanas izmaksas netiek atmaksātas un tās pilnā mērā sedz pircējs.
6. Atteikuma tiesības nevar izmantot šādos gadījumos:
- ir atvērts iepakojums precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpaka;
- preču iepakojums ir bijis atvērts un preces izmantotas citos nolūkos nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību.
7. Precei ir jābūt atgrieztai oriģinālā iepakojumā un pircējam jānodrošina atbilstošs iepakojums drošai preces transportēšanai atpakaļ pārdevējam. Par preci samaksātā nauda, kā
arī piegādes maksa no veikala līdz pircējam, tiks atmaksāta pēc preces atgriešanas, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Rimpeks tiks informēts par Pircēja lēmumu
atteikties no pirkuma. Lotoss-IMS patur aiz sevis tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad preces būs saņemtas atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniegts apliecinājumu par to, ka preces ir
nosūtītas atpakaļ.